Üçüncü Nesil Planlama Ajansları

Şehir planlama ajansları ilk kurulduğunda ağırlıklı olarak akademik bilgilere dayalı stratejiler üretmekteydiler. Birinci nesil planlama ajansları diyebileceğimiz bu ajanslar, akademik bilgileri karar vericilere sunarak şehrin kalkınmasına katkı sağlayan kurumlar olarak ortaya çıkmıştır.

Akademik veriler, şehirleri tasarlamak için çok önemli bir kaynak olsa da kentsel alanları karmaşık etkileşimlerle yaşayan peyzajlar olarak tasarlamak için tek başına yeterli değildir. Bu nedenle, ikinci nesil planlama ajansları, bilimsel verilerle birlikte sivil toplum katılımını şehir planlamasında ön plana çıkardı. İkinci nesil ajanslar, strateji ve projeler tasarlarken akademik bilgilerin yanı sıra aktif bir şekilde yurttaşların planlama süreçlerine katılımını sağlamaya çalıştılar.

Kentlerin katılımcı planlaması, kentsel ortamlarda vatandaşların refahını iyileştirmede büyük bir ilerleme sağladı. Fakat iklim krizi ve biyolojik çeşitlilik kaybı, şehirlerin coğrafi ve sosyal genişlemesinin büyük kısıtlamalara sahip olduğunu göstermiştir. Bu, “doğanın kendisini” şehirleri tasarlamanın üçüncü ağırlık noktası haline getirdi.

Sonuç olarak, üçüncü nesil planlama kuruluşlarına olan ihtiyaç ortaya çıktı. Bu planlama yaklaşımı, doğal ekosistemleri kentsel gelişimin bir girdisi olarak kabul eder ve kentleri doğanın bir parçası olan tasarlamayı hedefler. Nihayetinde, bu tür yerleşimleri uyum kavramının dört sütununa dayanan -doğayla, birbirimizle, geçmişle ve değişimle uyum- Döngüsel Kültürlü Şehirler olarak tanımlamak mümkündür.

İzmir Planlama Ajansı, yeni kentsel gelişim stratejileri önermek için akademik bilgi, yurttaş katılımı ve ekosistem verilerini birleştiren üçüncü nesil planlama ajanslarının ilk örneklerinden biridir.

Bu yeni bakış açısı, Dünya'daki yaşam ağının ayrılmaz bir parçası olarak hareket eden doğa ile uyumlu şehirler inşa etmek için önemli fırsatlar sunmaktadır. İZPA'nın stratejisi, kentleşmenin neden olduğu, ancak yine de şehirlerde çözülmesi gereken küresel bir kriz olan iklim krizinin kentsel paradoksunu ele almak için bir yol haritası çizmektedir. Bu strateji ve ilgili araçlar, dünyanın diğer şehirlerinde kolaylıkla tekrarlanabilir.